ตัวอย่างงาน

WSPA ร่วมกับรัฐบาลประเทศลาวและมาเลเซียนำเสนอเรื่องสวัสดิภาพสัตว์ ในที่ประชุม ASEAN Sectoral Working Group on Livestock และที่ประชุมมีมติรับรองที่จะพัฒนาเรื่องสวัสดิภาพสัตว์ร่วมกันใน ASEAN
ที่มา: https://www.worldanimalprotection.or.th/news/2011/helping-animals-welfare