เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs)

จากผลการประชุมองค์การสหประชาชาติเรื่องการพัฒนาที่ยั่งยืน เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2558 ผู้นำประเทศต่างๆ รวมทั้งประเทศไทยได้ร่วมรับรอง “วาระการพัฒนาปี 2030 ว่าด้วยการพัฒนาที่ยั่งยืน” ซึ่งประกอบด้วย 17 เป้าหมาย (Goals) , 169 เป้าประสงค์ (Targets) และกำลังพัฒนาตัวชี้วัด (Indicators) ของแต่ละเป้าหมาย รวมประมาณ 230 ตัวชี้วัด

เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals) หรือ SDGS มีกำหนดเวลาดำเนินการ 15 ปี ตั้งแต่ปี ค.ศ. 2016 – 2030 เป็นเป้าหมายระยะยาว นับเป็นภารกิจท้าทายที่ต้องทำต่อเนื่องเพื่อให้บรรลุความสำเร็จ

17 เป้าหมาย ที่กำหนดไว้ แบ่งเป็น 5 กลุ่ม ( 5 Ps)

1. People : ยุติความยากจน, ยุติความหิวโหย, สุขภาพที่ดี, การศึกษาที่มีคุณภาพ, ความเสมอภาคระหว่างเพศ

2. Planet : การจัดการน้ำและสุขาภิบาล, การผลิตและบริโภคอย่างยั่งยืน, การต่อสู้ปัญหาเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ, ทรัพยากรทางทะเลอย่างยั่งยืน , ระบบนิเวศบนบกอย่างยั่งยืน

3. Prosperity : พลังงานสมัยใหม่ , การเติบโตทางเศรษฐกิจที่ครอบคลุม และการมีงานที่มีคุณค่า, โครงสร้างพื้นฐานที่มั่นคง , ลดความไม่เสมอภาค, เมืองและการตั้งถิ่นฐาน

4. Peace : สังคมที่สงบสุขและความยุติธรรม

5. Partnership : หุ้นส่วนความร่วมมือระดับโลก

ที่มา: http://www.tsdf.or.th

รูปปก: UN News

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.