แนวทางการวัดการระดมทุน (Guide to Fundraising Metrics)

มี 3 แนวทางที่สำคัญในการเพิ่มจำนวนเงินบริจาค

    การได้มา Win
    การยกระดับ Lift
    การรักษาไว้ Keep

มีระบบวัดที่สำคัญๆ ในแต่ละกลุ่มเหล่านี้

  • Win metrics การวัดแนวโน้มในกิจกรรมของผู้บริจาครายใหม่
  • Lift metrics การวัดแนวโน้มประสิทธิภาพของผู้บริจาคที่มีอยู่
  • Keep metrics การวัดแนวโน้มในการเก็บรักษาผู้บริจาคไว้ได้

วงจรชีวิตของผู้บริจาค

วงจรชีวิตของผู้บริจาคผูกติดกับปีงบประมาณ มีการแบ่งวงจรชีวิตผู้บริจาคไว้เป็น 6 กลุ่ม

ผู้บริจาครายใหม่ (New Donors) บริจาคครั้งแรกในปีงบประมาณปัจจุบัน (FY19)

ผู้บริจาคปีที่ 2 (Second-Year Donors) บริจาคครั้งแรกในปีก่อนหน้านี้ (FY18) การวัดที่สำคัญคือ การเก็บรักษาไว้ (retention)

ผู้บริจาคหลายปี (Multi-Year Donors) คือผู้ที่บริจาคในทั้ง 2 ปีงบประมาณก่อนหน้า (FY18, FY17) เป็นผู้บริจาคที่มีค่ามากที่สุดขององค์กรและนำมาซึ่งรายได้ 2 ใน 3 เป้าหมายของการระดมทุนทั้งหมดทั้งสิ้นคือการได้มาซึ่งผู้บริจาคและพัฒนาให้เป็นผู้บริจาคแบบ Multi-Year

ผู้บริจาคก่อนหน้านี้ 2 ปีงบประมาณ (Lapsed 13-24 Month-Donors) ไม่ได้ให้ในปี FY18 แต่ให้กาอนหน้านี้ (FY17) ประมาณ 1 ใน 5 จะทำให้กลับมาได้ในปี FY 19 ถ้าเขาไม่กลับมาในปี FY19 จะกลายเป็นผู้บริจาคที่เคยบริจาคก่อนหน้านี้ 3 ปีงบประมาณ (Extended Lapsed 25+Month-Donors) ในกลุ่มนี้ปกติแล้วน้อยกว่า 5% จะกลับมาบริจาคอีก

ผู้บริจาคที่กลับมาบริจาคอีก (Win-Back) คือการทำให้ผู้บริจาคในกลุ่มที่เคยบริจาค 2 และ 3 ปีที่แล้วกลับมาบริจาคอีก

จำนวนบริจาคเฉลี่ย (Average Gift) จำนวนเงินบริจาคเฉลี่ยของผู้บริจาคคนหนึ่งการด้วยจำนวนครั้งที่บริจาค

ความถี่ในการบริจาค (Gift Frequency) จำนวนการให้เฉลี่ยของผู้บริจาคคนหนึ่ง

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.