สร้างพันธมิตรภาคธุรกิจ

หากองค์กรการกุศลของท่านกำลังมองหาการสนับสนุนจากบริษัทต่างๆ  การเป็นพันมิตรกับภาคธุรกิจนั้น เป็นช่องทางที่สำคัญช่องทางหนึ่งในการระดมทุนและทรัพยากร เพื่อสนับสนุนการทำงานขององค์กรของท่าน

หากท่านคือ บริษัท หรือ SME ที่อยากทำความดีเพื่อสังคม เราสามารถช่วยท่านพัฒนาโครงการหรือแคมเปญต่างๆ ร่วมกับองค์กรการกุศล และเพื่อตอบโจทย์ Corporate Social Responsibility (CSR) และ UN Social Development Goals (SDGs)

บริษัทร่วมเป็นพันธมิตรระยะยาวกับองค์กรกุศลเพื่อความยั่งยืน

การช่วยเหลือต่างๆ จำเป็นต้องได้รับการวางแผนในระยะยาว พร้อมกับการควบคุมและติดตามผลเพื่อสร้างความมั่นใจในการสร้างการเปลี่ยนแปลงที่ส่งผลดีอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

ภาคธุรกิจมีบทบาทสำคัญในการช่วยองค์กรการกุศลในการพัฒนาประเด็นทางสังคม บริษัทที่มีความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะช่วยเหลือองค์กรการกุศลสามารถทำได้ดังนี้

  • สร้างความตระหนักในประเด็นทางสังคมผ่านการรณรงค์และประชาสัมพันธ์
  • แบ่งปันทรัพยากรของบริษัท ความเชี่ยวชาญ และ นวัตกรรมแนวทางแก้ไขปัญหา
  • ระดมความช่วยเหลือจากพนักงาน ลูกค้า และ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของบริษัทพันธมิตรระยะยาวจากภาคธุรกิจ

ประโยชน์ที่บริษัทจะได้รับ

  • การพัฒนาริเริ่มโครงการต่างๆ
  • การร่วมมือกันด้านประชาสัมพันธ์
  • ส่งผลดีต่อภาพลักษณ์ภายนอกขององค์กร และได้รับการยอมรับจากภายนอกในวงกว้าง
  • ได้รับความรู้และข้อมูลจากความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านขององค์กรการกุศล และสามารถใช้โลโก้ขององค์กรการกุศลได้
  • โอกาสในการสร้างเครือข่ายและเแลกเปลี่ยนความรู้
  • เพื่อการลดหย่อนภาษีของบริษัท

เราช่วยท่านได้ ด้วยความเชี่ยวชาญมีประสบการณ์ตรงมากกกว่ายี่สิบปี ในการพัฒนากลยุทธ์ร่วมกับภาคธุรกิจเพื่อสนับสนุนองค์กรการกุศลในหลากหลายวิธีการ