เกี่ยวกับเรา

เรามีประสบการณ์การทำงานมากว่ายี่สิบปีกับองค์กรที่หลากหลาย อย่างเช่น สหประชาชาติ (United Nations) องค์กรที่ไม่แสวงหากำไร หรือ องค์กรพัฒนาเอกชน ทั้งในประเทศ และระหว่างประเทศ (Local and International Non-Governmental Organizations) และภาคธุรกิจ (Private Sector) ในงานด้านยุทธศาสตร์ความร่วมมือกับภาคเอกชนและภาครัฐ เพื่อระดมทรัพยากรและการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยงานที่เชี่ยวชาญมี 3 ส่วน ดังนี้

1. การระดมทุนจากภาคเอกชน ได้แก่ สถาบัน บริษัท และบุคคลทั่วไป เพื่อสนับสนุนงานขององค์กรที่ไม่แสวงหากำไร

2. สร้างพันธมิตรภาคธุรกิจเพื่อพัฒนากลยุทธ์ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility – CSR) รวมถึงเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals – SDGs) ร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากหลายภาคส่วน ได้แก่ หน่วยงานภาครัฐ องค์กรไม่แสวงหากำไร ชุมชน ตัวแทนผู้บริโภค เป็นต้น

3. การเจรจาต่อรองในระดับนโยบายกับภาครัฐ เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ในการปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงนโยบายและกฏหมายต่างๆ

%d bloggers like this: